Edictes

Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 356 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua d'octubre-novembre-desembre de 2022 per import de 16.902,45 euros
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7266 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4662 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació laboral temporal a temps parcial i urgent d'un/a auxiliar d'agutzil de dia en execució del projecte brigada jove 2022
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4663 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació laboral temporal a temps parcial i urgent d'un/a premonitor/a de lleure en execució del projecte brigada jove 2022
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4803 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per estabilització de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu d'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4704 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per concurs oposició lliure per procedir a la contractació interina per cobrir el període de vacances de la plaça d'agutzil de dia, la convocatòria i la creació de la borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4705 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per concurs oposició lliure per procedir a la contractació interina per cobrir el període de vacances de la plaça d'agutzil de nit, la convocatòria i la creació de la borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5437 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de la sol·licitud de devolució de l'aval dipositat com a garantia definitiva de les obres del projecte de pavimentació camí de primer ordre núm. 16: Gaserans-Pla d'en Tusell. Tram Can Baldiri-Torrent de ca l'Albert-Can Costa nou
Exercici: 2022 Bop: 128-0 Edicte: 6098 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial del pressupost general de l'exercici de 2022 i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 130-0 Edicte: 6075 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable del 1T 2022 per import de 21.377,72 euros
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6223 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de la sol·licitud de devolució de l'aval dipositat en concepte de "garantía para responder de la ejecución del 100% de las obras de urbanización correspondientes al Sector IV industrial"
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6224 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de la sol·licitud de devolució de l'aval dipositat en concepet de "garantía para responder de la ejecución del 100% de las obras de urbanización correspondientes al Sector IV industrial"
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6225 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de la sol·licitud de devolució de la garantia definitiva de les obres adjudicades del "Projecte actuacions urgents d'adaptació a la seguretat i funcionalitat del pavelló esportiu municipal"
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7263 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del pressupost municipal de 2022 i publicació de la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 158-0 Edicte: 7477 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua del 2n trimestre de 2022 aprovat per Decret 387 9.08.2022
Exercici: 2023 Bop: 3-0 Edicte: 12247 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022 (personal d'oficis. Bidell de la sala polivalent)
Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8535 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial del projecte executiu d'implantació d'una àrea de transferència de residus municipals a la parcel·la 7504539DG6270S0001JA, carrer del Torrent S/N, del II sector Industrial - Gaserans
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8770 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 204-0 Edicte: 9209 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació i informació pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable del període de juliol-agost-setembre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 225-0 Edicte: 10271 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva de la modificació íntegra de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10582 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública de l'any 2022 (plaça funcionari administratiu/iva)
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10683 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposició pública del compte general del pressupost de 2021
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10684 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial de la modificació de la plaça laboral núm. 11 de la plantilla de personal de 2022
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10685 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial de l'expedient de la modificació de crèdit núm. 2/22 al pressupost de l'exercici de 2022
Exercici: 2022 Bop: 237-0 Edicte: 10950 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases del procés selectiu d'estabilització per accés a la plantilla de funcionaris/àries i laborals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu inclosos en l'oferta pública extraordinària d'estabilització, d'acord amb la DA sisena i DA 8a de la Llei 20/2021, de 28 de desembre
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11175 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Rectificació de l'error material detectat a l'anunci publicat al BOP 237 de 14/12/2022 en el títol de l'annex 7
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11392 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del projecte executiu per a la implantació d'una àrea de transferència de residus municipals a la parcel·la 7504539DG6270S0001JA, carrer del Torrent s/n, del II sector Industrial "Gaserans" de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12107 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal del pressupost de l'exercici de 2022
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12117 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 2/2022 del Pressupost de l'exercici de 2022
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 3225 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de l'estructura de costos i fórmules de revisió periòdica i predeterminada dels preus del contrate de servei públic de recollida de residus sòlids urbans "casa a casa", transport a abocador o gestor autoritzat, i gestió de la deixalleria mòbil