Edictes

Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4803 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per estabilització de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu d'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
Exercici: 2021 Bop: 221-0 Edicte: 9741 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposició al públic del Compte general del Pressupost de 2020
Exercici: 2021 Bop: 92-0 Edicte: 4035 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu urgent, per al concurs oposició lliure, per procedir a la contractació interina per cobrir els períodes de vacances de les places d'agutzils de dia i de nit, i la creació d'una la borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3933 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases i la convocatòria que regiran el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir mitjançant contracte laboral indefinit una plaça d'administratiu/iva assignada a intervenció i administració i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 94-0 Edicte: 4150 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació laboral temporal a temps parcial d'un premonitor/a de lleure en execució del projecte Brigada Jove 2021 i creació d'una borsa treball
Exercici: 2021 Bop: 94-0 Edicte: 4152 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació laboral temporal a temps parcial i urgent d'un/a auxiliar d'agutzil de dia en execució del projecte brigada jove 2021
Exercici: 2021 Bop: 117-0 Edicte: 5264 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació del "Projecte executiu per a la instal·lació fotovoltaica a la coberta municipal Casa de la Vila"
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5475 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de sol·licitud de devolució de l'aval dipositat en concepte de la garantia definitiva d'unes obres
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5909 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació del padró de la taxa de subministrament d'aigua del 1r tirmestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6583 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Calendari de cobrança del municipi de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6715 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del "text refós del projecte de restitució de les infraestructures de subministrament d'aigua potable del municipi de Sant Feliu de Buixalleu, malmeses pel temporal Glòria"
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8814 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable del període abril-maig-juny de 2021
Exercici: 2021 Bop: 209-0 Edicte: 8922 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Contractació pel procediment d'urgència del personal laboral temporal de 2021 (Anunci núm. 493)
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9626 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació provisional de la modificació de l'article núm. 5 de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
Exercici: 2021 Bop: 231-0 Edicte: 10178 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de l'exercici 2021 (edicte núm. 572)
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4663 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació laboral temporal a temps parcial i urgent d'un/a premonitor/a de lleure en execució del projecte brigada jove 2022
Exercici: 2021 Bop: 231-0 Edicte: 10179 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2021 del pressupost municipal exercici 2021 (edicte núm. 573)
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10770 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable del període de juliol-agost-setembre 2021 per import de 40.502,26 euros (Edicte núm. 600)
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11173 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11177 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva de l'expedient de la modificació de crèdit 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11234 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11315 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva de l'article 5 de l'ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
Exercici: 2022 Bop: 13-0 Edicte: 280 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial del projecte d'urbanització, adequació i millora dels serveis mínims del sector del carrer Montseny
Exercici: 2022 Bop: 22-0 Edicte: 505 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de sol·licitud de devolució d'un aval dipositat com a garantia definitiva de les obres del projecte de subministrament en alta al veïnat del Bosch de Munt
Exercici: 2022 Bop: 38-0 Edicte: 1227 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de la sol·licitud per a la cancel·lació del certificat d'assegurança dipositat com a garantia definitiva de les obres de restitució d'infraestructures danyades pel temporal Glòria - camins municipals 1r. ordre i altres
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 2001 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Addenda al Conveni marc per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats del municipi de Sant Feliu de Buixalleu per a l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 66-0 Edicte: 2534 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua del període d'octubre-novembre-desembre de 2021
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 3225 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de l'estructura de costos i fórmules de revisió periòdica i predeterminada dels preus del contrate de servei públic de recollida de residus sòlids urbans "casa a casa", transport a abocador o gestor autoritzat, i gestió de la deixalleria mòbil
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4662 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació laboral temporal a temps parcial i urgent d'un/a auxiliar d'agutzil de dia en execució del projecte brigada jove 2022
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3987 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu urgent, per al concurs oposició lliure per a la selecció de personal laboral, administratiu/iva, mitjançant contracte laboral temporal per a la substitució i reforç en el període de vacances del personal de l'àrea d'administració general, la convocatòria i la creació de la borsa de treball