Edictes

Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6715 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del "text refós del projecte de restitució de les infraestructures de subministrament d'aigua potable del municipi de Sant Feliu de Buixalleu, malmeses pel temporal Glòria"
Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 858 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura de l'addenda al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per al manteniment de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny, anualitat 2019
Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8849 AJUNTAMENT D'HOSTALRIC - Aprovació de l'acta de delimitació entre els termes municipals d'Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 9170 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020 del pressupost de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9428 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9788 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del Pressupost municipal per a l'exercici 2020 i la publicació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball (Edicte núm. 488)
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 10125 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva de l'expedient de la modificació de crèdit núm. 3/2020 del Pressupost de 2020 (Edicte núm. 498)
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 10126 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2020 (Anunci núm. 500)
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10167 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA - Información Pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa 233ADIF2001 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de mejora de puntos singulares en las provincias de Barcelona y Girona, motivado por las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza - Barcelona-Frontera francesa", en los términos municipales de Barcelona, Montcada i Reixac, Vilanova del Vallés, La Roca del Vallés, Llinars del Vallés, Gualba y Sant Celoni (Barcelona), Riells i Viabrea y Sant Feliu de Buixalleu (Girona)
Exercici: 2021 Bop: 11-0 Edicte: 227 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial del "Projecte de restitució de les infraestructures danyades pel temporal Glòria a Sant Feliu de Buixalleu als camins municipals de 1r. ordre i altres"
Exercici: 2021 Bop: 15-0 Edicte: 256 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació del padró de la taxa de subministrament d'aigua dels mesos de juliol, agost i setembre de 2020
Exercici: 2021 Bop: 17-0 Edicte: 359 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de sol·licitud de la devolució de l'aval dipositat per garantir unes obres (Edicte núm. 8)
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 568 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial d'un conveni de col·laboració administratiu i urbanístic
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 569 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial d'un conveni de col·laboració administratiu i urbanístic
Exercici: 2021 Bop: 29-0 Edicte: 891 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de les bases reguladores específiques de subvencions a autònoms i empreses jurídiques (únicament societats limitades, comunitats de béns, societats civils i cooperatives) de Sant Feliu de Buixalleu per fer front a l'impacte econòmic causat per la COVID-19
Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6583 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Calendari de cobrança del municipi de Sant Feliu de Buixalleu
Exercici: 2021 Bop: 45-0 Edicte: 1760 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Extracte de la resolució de 2 de març de 2021 de l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, de convocatòria de subvencions a autònoms i persones jurídiques del municipi per fer front a l'impacte econòmic causat per la COVID19 (Convocatòria BDNS 551589)
Exercici: 2021 Bop: 46-0 Edicte: 1683 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva de les bases reguladores específiques de subvencions a autònoms i empreses jurídiques de Sant Feliu de Buixalleu per fer front a l'impacte econòmic causat per la COVID19
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2602 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu per al manteniment i millora de la xarxa viària del Parc Natural del Montseny
Exercici: 2021 Bop: 65-0 Edicte: 2728 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació definitiva del Text refós de restitució de les infraestructures danyades pel temporal "Gloria" a Sant Feliu de Buixalleu - Camins municipals de primer ordre i altres
Exercici: 2021 Bop: 68-0 Edicte: 2726 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública del padró de la taxa de subministrament d'aigua potable del període d'octubre, novembre i desembre de 2020
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3987 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu urgent, per al concurs oposició lliure per a la selecció de personal laboral, administratiu/iva, mitjançant contracte laboral temporal per a la substitució i reforç en el període de vacances del personal de l'àrea d'administració general, la convocatòria i la creació de la borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 92-0 Edicte: 4035 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu urgent, per al concurs oposició lliure, per procedir a la contractació interina per cobrir els períodes de vacances de les places d'agutzils de dia i de nit, i la creació d'una la borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3933 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases i la convocatòria que regiran el procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir mitjançant contracte laboral indefinit una plaça d'administratiu/iva assignada a intervenció i administració i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 94-0 Edicte: 4150 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació laboral temporal a temps parcial d'un premonitor/a de lleure en execució del projecte Brigada Jove 2021 i creació d'una borsa treball
Exercici: 2021 Bop: 94-0 Edicte: 4152 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació laboral temporal a temps parcial i urgent d'un/a auxiliar d'agutzil de dia en execució del projecte brigada jove 2021
Exercici: 2021 Bop: 117-0 Edicte: 5264 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació del "Projecte executiu per a la instal·lació fotovoltaica a la coberta municipal Casa de la Vila"
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5475 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Informació pública de sol·licitud de devolució de l'aval dipositat en concepte de la garantia definitiva d'unes obres
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5909 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació del padró de la taxa de subministrament d'aigua del 1r tirmestre de 2021
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8875 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial del pressupost municipal de 2020 i la plantilla de personal