OBRES D’INSTAL•LACIÓ D’UNA NOVA CANONADA PER A GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DELS QUATRE SECTORS DEL POLÍOGON INDUSTRIAL GASERANS

Les obres que s’estan fent al Polígon industrial Gaserans consisteixen en la instal·lació d’una nova canonada d’aigua potable, d’una longitud de 574,58 metres, amb les corresponents vàlvules de control, com a actuació que resol la connexió i garanteix el subministrament d’aigua potable dels quatre sectors que configuren el Polígon industrial Gaserans.

Es tracta d’una canonada que assegura la connexió de cada sector industrial amb el dipòsit regulador d’aigua potable i d’aigua per a la xarxa d’hidrants i de les instal·lacions contra incendis.  Aquest dipòsit i el pou de captació d’aigua es van construir l’any 1998, a la zona d’equipaments del I Sector industrial, i són una infraestructura comuna per a tot el polígon industrial.

Aquestes obres es van definir a través del Text refós del projecte constructiu per a l’execució de les obres d’instal·lació d’una nova canonada d’abastament d’aigua potable del sector I de connexió als sectors industrials II, III i IV de Sant Feliu de Buixalleu, elaborat per l’enginyer tècnic industrial Narcís Pi Dalfó, amb un pressupost per contracte de 146.802,89 € (IVA inclòs), aprovat en data 14.07.2020.

Les obres es van adjudicar per acord de Junta de Govern d’11.05.2021 a l’empresa Obras y pavimentos Brossa, SA pel preu de 112.230,80€ (IVA inclòs), dels quals 92.752,73 € corresponen al preu del contracte i la resta a l’IVA , amb una baixa del 23,55 %, respecte del preu de licitació.  Les obres es van iniciar el 20 de setembre de 2021.