DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL ANY 2018

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 3 de maig de 2018 s’ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2018, per import total de 57.448,02€, segons el detall següent:

  • Expedient 2018/1181:
    • Subvenció per a despeses corrents (recollida i gestió de residus en el municipi, prestació del servei de la xarxa d’abastament d’aigua potable i enllumenat públic) per import de 45.529 €
    • Sega vegetació herbàcia marges i arrenjament camins per import de 3.000 €
  • Expedient 2018/2825: Subvenció per a noves tecnologies per import de 885,02 €
  • Expedient 2018/2809: Subvenció cooperació cultural per import de 8.034 €