Promocions variables

1 juny 2018
ANUNCI sobre aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu urgent mitjançant concurs oposició lliure per a la provisió mit
Des del 25 juny 2018 fins al 27 juliol 2018
programa casal 2018_Página_1
1 juny 2018
ANUNCI sobre aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu urgent mitjançant concurs oposició lliure per a la selecció de
21 desembre 2017
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 18 de juliol de 2017 (expedient 2017/6085), s’ha aprovat el conveni de