Agenda

1 juny 2018
ANUNCI sobre aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu urgent mitjançant concurs oposició lliure per a la provisió mit
14 novembre 2017
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 16 de maig de 2017 (expedient 1552), s’ha atorgat a l’Ajuntament de S